logo_white

Privacy Policy

Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od kontrahentów (zwanych dalej Klientami) przez Ventum sp. z
o.o. z siedzibą w Straszynie (83-010) przy ul. Starogardzkiej 16A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000498923, NIP 583-316-62-01 o kapitale zakładowym 50.000,00zł (zwaną dalej Administratorem). Dane osobowe przekazywane przez Klientów przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej :„RODO”).

 1. Administratorem danych osobowych jest Ventum sp. z o.o. z siedzibą w Straszynie (83-010) przy ul. Starogardzkiej 16A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000498923, NIP 583-316-62-01 o kapitale zakładowym 50.000,00zł.
 2. Nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych ponieważ nie mamy takiego prawnego obowiązku, jednak w sprawie ochronnych danych osobowych można się kontaktować pisząc na adres Administratora lub adres e-mail info@ventum-offshore.com
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Dane osobowe pobierane przez Administratora będą przetwarzane w celu współpracy z Klientem  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu bezpośredniej komunikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, która również stanowi uzasadniony interes Spółki.
 5. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane również w celu otrzymywania informacji handlowej przesyłanej przez Administratora na podany adres poczty elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez linka zawierającego akceptację na
  otrzymywanie newslettera.
 6. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia
  działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami, Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
 7. Podanie danych osobowych wskazanych w ust. 6 może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Klientem.
 8. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania wszelkich uprawnień przysługujących sprzedawcy z tytułu zawarcia umowy z Klientem, w tym dochodzenia roszczeń.
 9. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 10. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 11. Administrator nie przekazuje zebranych danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że dostawa towarów na wyraźne życzenie Klienta ma być dokonana poza ten obszar.
 12. Dane osobowe przechowywane są na zabezpieczonych serwerach. Dostęp do danych posiadają wyselekcjonowani pracownicy. Miejsce oraz sposób przetrzymywania danych ma zapewnić ich pełne bezpieczeństwo.
 13. Klientom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  b) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  c) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  d) prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem,
  g) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy lub na podstawie zgody.
 14. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub na adres mailowy Administratora.
 15. Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. Podczas korzystania ze strony internetowej pod adresem ventum-offshore.com na serwerze automatycznie zbierane są anonimowe informacje np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ urządzenia, typ systemu operacyjnego, itp. Informacje zawarte na serwerze wykorzystywane są szczególnie w celach: technicznych oraz w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa działania strony internetowej i ochrony prawa. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania informacji statystycznych lub marketingowych.
 17. Administrator posługuje się plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może
  wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Administratora.
 18. Jeżeli na stronie internetowej Administratora zamieszczane są linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez Administratora stron internetowych, to nie może on odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność.
 19. Administrator zbiera anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzanych stron. Dane te służą wyłącznie do analizy statystycznej ruchu na stronach Administratora. Zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: www.google.com.
 20. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na stronie ventum-offshore.com .